Recent toegevoegde artikel(en) ×

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Fa. Veldwijk Sportprijzen (hierna te noemen Veldwijk) te Twello

Artikel 1. Toepasselijkheid:

A.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Veldwijk.

B.Opdrachtgever verklaart een exemplaar van de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en gaat akkoord met deze voorwaarden. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien zulks schriftelijk tussen Veldwijk en opdrachtgever is overeengekomen. Algemene voorwaarden zijdens opdrachtgever worden hierbij door partijen specifiek uitgesloten.

C.Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan opdrachtgever geen rechten voor toekomstige overeenkomsten ontlenen.

Artikel 2. Aanbiedingen:

A.Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten en zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en normale werktijden.

B.Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verstrekte prijslijsten zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht en binden Veldwijk niet.

Artikel 3. Overeenkomsten:

A.Een overeenkomst komt tot stand indien Veldwijk een opdracht schriftelijk of mondeling heeft bevestigd of daaraan daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven.

B.Bij schriftelijke bevestiging van een opdracht door Veldwijk geldt de inhoud van de opdrachtbevestiging als de inhoud van de overeenkomst.

C.In geval van een mondelinge opdracht aanvaardt Veldwijk geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van teksten, afmetingen etc.

Artikel 4. Prijzen:

A.De bij de aanbieding aan bedrijven opgegeven prijs of prijzen gelden exclusief B.T.W. in euro’s op de op dat moment kostenbepalende factoren. Bij aanbiedingen aan particulieren en verenigingen gelden de opgegeven prijs of prijzen inclusief B.T.W..

B.Veldwijk behoudt zich het recht voor eventuele na datum van de aanbieding of opdrachtbevestiging onstane wijzigingen in die kostenbepalende factoren, zoals belastingen, heffingen en invoerrechten, inkoopprijs etc., aan opdrachtgever door te belasten.

C.Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst zijn voor rekening van opdrachtgever.

D.Veldwijk heeft het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

Artikel 5. Levering:

A.Opgegeven levertijden kunnen nooit beschouwd worden als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

B.Overschrijding van de levertijd geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, opschorting of ontbinding van de overeenkomst.

C.Veldwijk behoudt zich het recht voor in geval van speciaal voor opdrachtgever samengestelde producten, maximaal 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren.

D.Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor risico en rekening van opdrachtgever, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden, dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt.

E.Indien opdrachtgever een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud:

A.Veldwijk behoudt zich het eigendom voor van alle aan opdrachtgever geleverde goederen, zolang opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens Veldwijk uit hoofde van welke overeenkomst ook, vorderingen terzake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

B.Zolang opdrachtgever nog geen eigenaar van de goederen is, is opdrachtgever slechts gerechtigd de goederen in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf te gebruiken. Opdrachtgever mag de goederen in dat geval niet verpanden aan een derde of enig ander recht daarop verlenen.

C.Indien opdrachtgever in verzuim is met zijn verplichtingen jegens Veldwijk, is Veldwijk zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de overeenkomst schriftelijk ontbonden te verklaren en de aan opdrachtgever geleverde goederen zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen.

D.Indien Veldwijk een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud wordt de overeenkomst ook zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden, onverminderd het recht van Veldwijk tot het vorderen van vergoeding van schaden, gederfde winst en rente.

Artikel 7. Reclames:

A.Opdrachtgever dient reclames en/of klachten over de geleverde goederen binnen acht werkdagen nadat de levering heeft plaatsgevonden schriftelijk aan Veldwijk te melden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke aanspraak jegens Veldwijk ten aanzien van gebreken c.q. fouten.

B.Kleine, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in de kwaliteit, kleur, het gewicht en dergelijke komen niet voor reclame in aanmerking.

C.Reclames kunnen slechts in behandeling worden genomen indien de goederen zich nog bevinden in de toestand waarin zij zijn geleverd. In geval van twijfel ligt de bewijslast bij opdrachtgever.

D.Indien een reclame door Veldwijk gegrond wordt bevonden, heeft Veldwijk het recht het geleverde te herstellen, te vervangen of aan opdrachtgever te vergoeden. Veldwijk is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade aan opdrachtgever.

E.Reclames en/of klachten geven opdrachtgever nooit het recht de overeenkomst te ontbinden of de betaling van de koopprijs op te schorten.

Artikel 8. Overmacht:

A.Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht is Veldwijk gerechtigd de levering op te schorten zo lang de overmachtstoestand de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd de bevoegdheid van Veldwijk de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen van de wel uitgevoerde gedeelten, zulks zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding aan opdrachtgever te betalen.

B.Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Veldwijk onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst al te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, brand, staking, vergaan van goederen tijdens transport, sabotage, onlusten, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij de verscheping of het transport, uitvoerverbod, oorlog, oorlogsgevaar, iedere vorm van terrorisme, mobilisatie, uitvoer- of invoerbelemmeringen.

C.Veldwijk heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat de prestatie van Veldwijk geleverd had moeten zijn.

Artikel 9. Aansprakelijkheid:

A.Veldwijk is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waaronder bedrijfsschade, schade aan goederen of personen ontstaan door de door Veldwijk geleverde goederen en/of verstrekte adviezen of toelichtingen dan wel enige schade ontstaan door ondeugdelijkheid van de geleverde goederen of onjuiste samenstelling van de geleverde goederen alles in de ruimste zin van het woord, tenzij de schade direct voortvloeit uit opzet of grove schuld zijdens Veldwijk.

B.Onverminderd het vorenstaande is een eventuele verplichting van Veldwijk tot schadevergoeding uit welke hoofde dan ook te allen tijde beperkt tot ten hoogste de betreffende factuurwaarde.

Artikel 10. Vrijwaring:

A.Opdrachtgever vrijwaart Veldwijk voor aanspraken van intellectuele eigendom in de ruimste zin des woords ten aanzien van de vervaardiging en levering van een product dat op zijn aanwijzing door Veldwijk of in opdracht van Veldwijk door derden wordt gefabriceerd.

B.Opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst verplicht Veldwijk te vrijwaren voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens Veldwijk terzake van uitvoering van de overeenkomst, uit hoofde van welke oorzaak dan ook, en is aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien.

Artikel 11. Betaling:

A.Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn schriftelijk is overeengekomen en dient zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden op de door Veldwijk daartoe op de offerte en/of factuur vermelde rekening.

B.Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.

C.Indien niet op de overeengekomen vervaldag het alsdan verschuldigde is betaald, is opdrachtgever van rechtswege zonder enige ingebrekestelling in verzuim en vanaf de datum van facturering een rente van 2% cumulatief per maand verschuldigd. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.

D.Veldwijk is gerechtigd te allen tijde accreditief- of zekerheidsstelling door de opdrachtgever te verlangen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen alvorens door Veldwijk enige verdere leverantie wordt gedaan.

E.Het niet voldoen door opdrachtgever aan zijn verplichting tot betaling c.q. accreditief- of zekerheidsstelling geeft Veldwijk het recht zijn werkzaamheden en/of leveringen op te schorten totdat aan deze verplichting is voldaan, dan wel de overeenkomst te annuleren, onverminderd Veldwijk’s recht vergoeding van schade te vorderen wegens de latere c.q. niet -uitvoering van de overeenkomst.

F.Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter inning van het aan Veldwijk verschuldigde, waaronder incasso-, deurwaarders- en advocatenkosten en kosten van juridisch advies zijn begrepen, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitenge-rechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het aan Veldwijk verschuldigde met een minimum van e 125,00.

Artikel 12. Toepasselijk recht:

Op alle overeenkomsten tussen Veldwijk en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13. Bevoegde rechter:

Alle geschillen welke tussen Veldwijk en opdrachtgever mochten ontstaan in verband met enige onder de vigeur van deze voorwaarden vallende rechtsbetrekking zullen, wanneer behorende tot de competentie van een rechtbank, in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Zutphen.

Artikel 14. Retourbeleid

Mocht u niet tevreden zijn met uw bestelling, dan heeft u het recht om het artikel te retourneren. Echter, op maat gemaakte producten (waaronder gegraveerde en bedrukte artikelen) kunnen niet worden teruggenomen of geruild.

Klachten over de kwaliteit, defecten en/of andere gebreken van de geleverde artikelen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen bij Sportprijzen.com worden ingediend. Na verloop van deze termijn vervalt het herroepingsrecht en is de koop een feit. Voordat een product retour wordt gestuurd, is de koper verplicht hiervan, binnen 14 dagen na aflevering, melding te maken bij Sportprijzen.com.

Indien het geleverde artikel niet aan de wensen voldoet, is Sportprijzen.com enkel verplicht om het artikel te (laten) herstellen, het geleverde artikel te vervangen of de koopprijs daarvan aan de koper terug betalen. In geen geval is Sportprijzen.com verplicht tot vergoeding van eventuele gevolgschade.

Retourneren van producten dient te geschieden in de originele verpakking, inclusief alle toebehoren en bijbehorende documentatie. De bestelling dient tevens in originele staat te verkeren. Mochten producten zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding van de bestelling.

Indien het retourneren voldoet aan de eisen draagt Sportprijzen.com er zorg voor dat binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de koper wordt terugbetaald. De kosten en het risico van het retourzenden van een artikel of bestelling zijn voor rekening van de koper.

Herroepingrecht is niet geldig voor producten:

·Die door Sportprijzen.com tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;

·Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

·Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

Neem een kijkje in onze showroom in Twello 

Bekijk onze showroom